Cam Navel Úc (kg)

Pink Printed Dress
90.000đ - 85.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Tiêu chuẩn Xuất khẩu. Xuất xư: Úc, giống Navel

SKU: FRU250 Danh mục: Hoa quả